Цели Компетентности

Цели
Целите на организацията на езерото Керкини са:
•    Опазване на биологичното разнообразие
•    Опазване на функционалният капацитет и структурата на екосистемите на региона.
•    Защита и  подобрение на производителността на почвата и водата на водни системи като предпоставка за устойчиво управление.
•    Опазването  на региона
•    Информация и съпричастие на обществото.
•    Екологично образование
•    Планиране на оперативните политики за околната среда

Компетентности
•    Съставянето и отговорността на внедряването на правилници на администрация и функциониране в региона и  на отчетнически планове.
•    Контрол и значителност  на уреждащите условия и   ограничения и на правилниците на администрация и функциониране в региона.
•    Даване на мнение преди одобрението за  проучване на терена и одобрението на екологичните условия за строежи и дейности в региона .
•    Помощата на административни и съдебни служби за контрола на екологичното законодателство.
•    Съставяне проучване и изследване но  и изпълнение на технически или други строежи, включени в плана за манипулирането и програмите за закрилата, опазването и изтъкването на защитените обекти.
•    Внедряване на национални или европейски програми за региона.
•    Информиране и образование на населението за компетентноста и целите на организацията на езерото Керкини.
•    Придвижването, поддръжка, организирането и внедряване. Насърчаване, подкрепа, организиране и провеждане на екoтуристически програми. Издаването на разрешения за развеждане на чужденци,  научни изследвания и технически изследвания и анализи.  Издаването на сигнал на качеството и  сътрудничество в предприятията на региона.
•    Манипулирането на обществените земи, дадени в организацията на езерото Керкини или са наетите от нея. Даването под наем на частни земи за различни дейности