ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041591 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041591 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5041591

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Ενίσχυση της Μον. Διαχ. Εθ. Πάρκων Κορώνειας- Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού Προστ. Περιοχών Κεν.Μακεδονίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για τη διαχείριση του φυσ. περιβάλ. και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura αρμοδιότητάς του πρώην Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά ): Support of the Man. Authority of Nat. parks of Koronia-Volvi, Kerkini, Thermaikou of O.Na.En.Cl.C. for the management of the nat. environment και biodiversity in Natura areas within former operational responsibility of Man. Aut. of Kerkini.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α (πρώην Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης) καθώς και των νέων περιοχών ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 4519/2018. Ο παραπάνω γενικός σκοπός θα επιτευχθεί μέσα από τα παρακάτω:
Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών, όπου περιλαμβάνονταιδράσεις εγκατάστασης νέου εξοπλισμού παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων και στάθμης, σύγχρονων εργαλείων συμμετοχικής διαχείρισης και διαχειριστικών μελετών, καινοτόμων συστημάτων χαρτογράφησης καθώς και μια πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπιση άγνωστων οργανικών ρύπων και νανοπλαστικών στο υδάτινο σύστημα Κερκίνης-Στρυμόνα,
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης, όπου περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών αλληλεπίδρασης των επισκεπτών των προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, εγκατάσταση υψηλής ανάλυσης καμερών για μεταφορά εικόνας από το φυσικό περιβάλλον στο κέντρο πληροφόρησης υγροτόπου Κερκίνης,εκτυπώσεις εντύπων και δημιουργία θεματικών βίντεο για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τέλος τοποθέτησηπινακίδων και αναλογίων για την ερμηνεία του περιβάλλοντος και Δράσεις υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας, όπου δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στην ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου εντός της προστατευόμενης περιοχής, με τη θέσπιση σήματος ποιότητας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η παρούσα πράξη «δομείται, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν και χωρίζεται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας: 1) Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών, 2) Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης, 3) Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα και 4) Δράσεις υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας. Το σύνολό των δράσεων των Πακέτων Εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης σε Αναδόχους. Η πολυετής εμπειρία που έχει αποκτήσει το προσωπικό του Φορέα, μέσω της υλοποίησης Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων το καθιστά σε θέση να αναλάβει την υλοποίηση των υποστηρικτικών και διαδικαστικών τμημάτων των περιγραφόμενων δράσεων. Ωστόσο, στην Πράξη περιλαμβάνονται και δράσεις που απαιτούν νέα τεχνογνωσία, καθώς και δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Ν. 4519/2018, τις οποίες διαχειρίζεται πλέον η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών
Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α (πρώην Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης). Το ΠΕ 1 θα υλοποιηθεί εξολοκλήρου μέσω ανάθεσης σε Αναδόχους και περιλαμβάνει δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης νέου μετρητικού εξοπλισμού, την υλοποίηση σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων, καινοτόμων συστημάτων χαρτογράφησης με την τεχνική LIDAR, καθώς και μια πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπιση άγνωστων οργανικών ρύπων και νανοπλαστικών στο υδάτινο σύστημα της Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα. Στο πλαίσιο του ΠΕ 2 σχεδιάστηκαν δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για την καλύτερη οργάνωση και ανάδειξη της περιβαλλοντικής πληροφορίας και ιδιαίτερα σημαντικών περιοχών όπως μνημεία της φύσης και θα υλοποιηθεί μέσω ανάθεσης σε Αναδόχους. Η υλοποίηση των δράσεων του ΠΕ2 θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών των προστατευόμενων περιοχών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα
άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ). Το ΠΕ 3 αφορά Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε αυτό έχουν ενταχθεί διαχειριστικές δράσεις όπως π.χ. Δράσεις αποκατάστασης παλιών κοιτών και κατασκευή τεχνητών νησίδων στον υγρότοπο Κερκίνης, τα οποία είναι συμπληρωματικά και επέκταση των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕΠ της ΠΚΜ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για την αναπαραγωγή των πελεκάνων και την αποκατάσταση μέρους του παραποτάμιου δάσους στο οποίο φωλιάζουν 11 είδη πουλιών σε μικτές αποικίες. Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ΠΕ4, όπου για πρώτη φορά η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α (πρώην Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης) αντιμετωπίζει και υποστηρίζει την τοπική κοινωνία με ανάλογες δράσεις, όπου δίνεται έμφαση τόσο στην ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου εντός της προστατευόμενης περιοχής με τη θέσπιση σήματος ποιότητας, όσο και την καλύτερη οργάνωση και καθορισμό κανονισμού λειτουργίας περιοχών υψηλού φόρτου επισκεπτών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
Ένα μετεωρολογικό σταθμό και ένα ηλεκτρονικό σταθμήμετρο (Δοϊράνη).
Μία μελέτη ανάλυσης δειγματοληψιών για νανοπλαστικά και οργανικούς ρύπους.
Ψηφιακό μοντέλο εδάφους,Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας, Ισοϋψείς και Ορθοφωτοχάρτες όλης της περιοχής μελέτης.
Εφαρμοζόμενη διαχείριση της περιοχής με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων.
Σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης. Διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά.
Δύο (2) πλήρη συστήματα μετάδοσης εικόνας.
Έντυπα για τις περιοχές ευθύνης του Φορέα.Επτά (7) θεματικά βίντεο.Οκτώ (8) ενημερωτικές πινακίδες και οκτώ (8) αναλόγια.
Μία μελέτη για σήμα ποιότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΥΠ. 1 Προμήθεια και τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμημέτρου στη Λίμνη Δοϊράνη (ΠΟΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 22.940,00 ΕΥΡΩ)

Download (PDF, 969KB)


ΥΠ. 2 Διερεύνηση ρύπανσης από νανοπλαστικά και λοιπούς οργανικούς ρυπαντές στις λίμνες Κερκίνη, Δοϊράνη και στις Εκβολές Στρυμόνα
ΥΠ. 3 Χαρτογράφηση του εσωτερικού δέλτα της Κερκίνης και του Στρυμόνα ανάντη της λίμνης με την τεχνική LIDAR
ΥΠ. 4 Εφαρμογή συμμετοχικής διαχείρισης για θέματα βόσκησης και οικοτουρισμού στην λίμνη Κερκίνη (προσαρμοζόμενη διαχείριση και Ελεύθερα Πρότυπα για την Διαχείριση της Φύσης)
ΥΠ. 5 Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της βόσκησης για ορθολογική χρήση των υγρών λιβαδιών του υγροτόπου Κερκίνης
ΥΠ. 6 Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας (web app) και εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile app με λειτουργικό Android/iOS)
ΥΠ. 7 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος καθώς επίσης και από μία φωλιά πελαργών, στο Κέντρο Πληροφόρησης
ΥΠ. 8 Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Εκτύπωσης εντύπων
ΥΠ. 9 Παραγωγή θεματικών βίντεο μικρής διάρκειας
ΥΠ. 10 Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
ΥΠ. 11 Εκπόνηση μελέτης για σήμα ποιότητας για οικοτουριστικές υπηρεσίες και παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 458.636,00 ΕΥΡΩ