ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/LE/2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/LE/2021

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την υπηρεσία «Αναβάθμιση/εμπλουτισμός του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης» προϋπολογισμού δαπάνης 175.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 01/LE/2021

Download (PDF, 1.2MB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/LE/2021

Download (PDF, 1.36MB)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Download (PDF, 2.16MB)

ΕΕΕΣ

Download (PDF, 55KB)