ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/YM/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/YM/2021

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των δράσεων», προϋπολογισμού δαπάνης 121.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510132).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 01/YΜ/2021

Download (PDF, 799KB)


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/YΜ/2021

Download (PDF, 2.15MB)