διακηρυξη 02/κμ/2021

διακηρυξη 02/κμ/2021

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για τις «Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Εκτύπωσης εντύπων» για την «Παραγωγή θεματικών βίντεο μικρής διάρκειας» και για την “Εκπόνηση μελέτης για σήμα ποιότητας για οικοτουριστικές υπηρεσίες και παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης”, προϋπολογισμού δαπάνης 129.340,32€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02/ΚΜ/2021

Download (PDF, 633KB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/ΚΜ/2021

Download (PDF, 2.03MB)