Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 7.451,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/03/2014 ΛΗΞΗ: 01/04/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 7.451,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/03/2014 ΛΗΞΗ: 01/04/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού  7.451,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/03/2014
ΛΗΞΗ: 01/04/2014
 

Download (PDF, Unknown)