Διατήρηση της Νανόχηνας στην Ευρωπαϊκή μεταναστευτική διαδρομή