Επιτρεπόμενες Χρήσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 42699 «Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ Α.Α.Π. 98/8-11-2006) οι Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη έχουν ως εξής:

α) Γενικοί όροι

Στο σύνολο της έκτασης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Παρκού Λίμνης Κερκίνης, εκτός των ζωνών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, με την επιφύλαξη της παρ. β επιτρέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

• Η επιστημονική έρευνα και η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων.

• Η παραμονή και διέλευση του κοινού στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

• Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος.

• Οι οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις κοινού με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

• Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες της προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη, με την προϋπόθεση ότι εκτελείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

• Η καλλιέργεια νόμιμα υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων.

• Οι δασοκομικές καλλιεργητικές επεμβάσεις για προστατευτικούς σκοπούς σε δημόσιες και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις καθώς και έργα πυροπροστασίας.

• Η συντήρηση και επισκευή νόμιμα υφιστάμενων μόνιμων κατασκευών.

• Η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών ελλιμενισμού.

• Η συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Κάθε χρήση και δραστηριότητα που δεν αναφέρεται ως επιτρεπόμενη στους προαναφερόμενους γενικούς όρους και τους ακόλουθους ειδικούς όρους ανά ζώνη της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται.

 

β) Ειδικότερα στις ζώνες της προστατευόμενης περιοχής ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:

 

Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α1, Α2, Α3, Α4)

Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται μόνο οι εξής δραστηριότητες:

1. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές οφείλουν να ενημερώνουν τον Φορέα Διαχείρισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην οποία αναφέρεται ο τρόπος, τα σημεία, το χρονοδιάγραμμα και οι λόγοι διεξαγωγής της έρευνας. Ο ως άνω Φορέας Διαχείρισης, εφόσον κρίνει σκόπιμο, παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για την εκτέλεση της έρευνας.

2. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτός περιόδου αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας (1 Φεβρουαρίου έως 31 Αυγούστου).

 

Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π1, Π2, Π3, Π4)

Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται:

1. Οι αγροτικές καλλιέργειες στην έκταση και με την μορφή που ασκούνται μέχρι σήμερα και χωρίς την χρήση αγροχημικών. Αλλαγές των ειδών καλλιέργειας ή νέες επεμβάσεις επιτρέπονται, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης επιτρέπεται η υλοτόμηση των λευκοκαλλιεργειών την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 15 Φεβρουαρίου.

2. Η αλιεία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και με τους εξής πρόσθετους όρους:

α) της χρησιμοποίησης σκαφών με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα τα έξι (6) ναυτικά μίλια,

β) της μη χρησιμοποίησης των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, του πεζοβόλου, του καμακιού και του μπασκιού.

3. Η εκτέλεση των έργων υποδομής της επιτρεπόμενης κατά τα ανωτέρω αλιευτικής δραστηριότητας και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Η ιχθυοκαλλιέργεια κατά την οποία γίνεται χρήση των φυσικών λεκανών χωρίς επεμβάσεις που αλλοιώνουν τη μορφή και λειτουργία και υποβαθμίζουν την ποιότητα του οικοσυστήματος ή των στοιχείων του, μετά από την υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι δασοκομικές εργασίες, καθώς και η επιλεκτική και εξυγιαντική υλοτόμηση, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και μόνο εκτός της χρονικής περιόδου φωλιάσματος της ορνιθοπανίδας, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής Κερκίνης. Οι εργασίες της παραγράφου αυτής επιτρέπονται εφόσον έχει προηγηθεί η εκπόνηση ειδικού δασικού διαχειριστικού σχεδίου για την συγκεκριμένη περιοχή. Μέχρι την εκπόνηση του προαναφερθέντος ειδικού δασικού διαχειριστικού σχεδίου αυτές απαγορεύονται.

6. Η συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων βάσει προγράμματος καθορισμού του χρόνου και του τρόπου επέμβασης και με σχετική πρόβλεψη για την απομάκρυνση των υλικών και των προϊόντων εκτέλεσης των έργων, χωρίς να υποβαθμίζεται, καθοιονδήποτε τρόπο το οικοσύστημα ή τα στοιχεία του και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι επεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για εθνικούς λόγους, λόγους ασφαλείας και ανωτέρας ανάγκης.

7. Η κατασκευή κάθε νέου τεχνικού έργου (αντιπλημμυρικά έργα, άρση προσχώσεων κ.λπ.) ή επέκταση των υφιστάμενων, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα οδηγήσουν σε άνοδο της στάθμης της λίμνης πέραν των +36.00 m. Για τα έργα αυτά απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών. Με τους ίδιους περιορισμούς είναι δυνατό να επιτρέπονται και τα έργα που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη διατήρηση, βελτίωση και προστασία του οικοσυστήματος.

8. Η μελισσοκομία εφόσον δεν δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα ή στα στοιχεία του.

9. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και προβάτων με τον τρόπο που ασκείται μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια ή έργο που θα συνέβαλε στην επέκταση ή εντατι κοποίησή της (π.χ. είσοδος ζώων από άλλες περιοχές) και απαγορεύεται η βόσκηση αιγών. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ενίσχυση της ελεύθερης βόσκησης των βουβαλιών, που αποτελούν τοπικό είδος γενετικής ποικιλομορφίας, υψηλής σπανιότητας και μοναδικότητας, με τον καθορισμό ζώνης αποκλειστικής χρήσης που θα ορισθεί μετά από εκπόνηση μελέτης επίδρασης της βόσκησης στη βλάστηση και σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 ετών από τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, με ευθύνη του οποίου αυτή εκπονείται. Για τα βουβάλια ως ιδιαίτερο είδος και μέχρις ότου εκπονηθεί η προαναφερόμενη μελέτη, επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση, καθώς και η τυχόν κατασκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων χωρίς να απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της

Προστατευμένης Περιοχής.

10. Ο επαναπληθυσμός ή εμπλουτισμός της πανίδας με είδη τα οποία ήδη ανήκουν στο οικοσύστημα της περιοχής, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης σκοπιμότητας και έγκρισή της από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Νομαρχιακές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες.

11. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος ή ενόχλησης των πουλιών κυρίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (1 Φεβρουαρίου − 31 Ιουλίου).

12. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 67/1981), και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος ή ενόχλησης των πουλιών κυρίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (1 Φεβρουαρίου − 31 Ιουλίου) και αφού δοθεί έγκριση από τον Φορέα Διαχείρισης, έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης.

13. Οι αμμοληψίες μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος και δραστικής αλλαγής του αναγλύφου.

 

Ζώνες ΟΑ΄ (ΟΑ1, ΟΑ2)

Στις περιοχές Οικοανάπτυξης ΟΑ΄, (ΟΑ1΄, ΟΑ2) επιτρέπονται:

1. Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, καθώς και η συντήρηση και βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρικών έργων μετά από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο αναδασμός γεωργικής γης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ύστερα από περιβαλλοντική αδειοδότηση, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

3. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και αιγοπροβάτων και η δυνατότητα εκτέλεσης βασικών έργων υποδομής σχετικά με τη βόσκηση μετά από εισήγηση της καθ’ ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας.

4. Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, για τις οποίες επιβάλλεται η εκπόνηση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκσυγχρονισμός ή επέκταση των ως άνω μονάδων επιτρέπεται μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η ίδρυση νέων χοιροτροφικών μονάδων επιτρέπεται σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1, εξαιρουμένης της περιοχής του Μαυροβουνίου στην οποία επιτρέπεται η ίδρυση σε απόσταση 500 μ. από τα όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1. Για τις άλλες μονάδες η απόσταση αυτή ορίζεται σε 500 μ.

Για τα βουβάλια ως ιδιαίτερο είδος και μέχρις ότου εκπονηθεί η προαναφερόμενη μελέτη, επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση, καθώς και η τυχόν κατασκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων χωρίς να απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της Προστατευμένης Περιοχής. Η εγκατάσταση όλων των νέων μονάδων υπόκειται στις διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Απαγορεύεται η διάθεση των αποβλήτων τους σε υδάτινους αποδέκτες.

5. Η μελισσοκομία.

6. Η ίδρυση αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σε θέσεις απόστασης άνω των 2 km από τα όρια των περιοχών Προστασίας της Φύσης. Ειδικότερα, η προαναφερθείσα απόσταση των 2 km δεν ισχύει όσον αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας υδροηλεκτρικών σταθμών στις ζώνες Π1 και Π2.

7. Η επιστημονική έρευνα και επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή.

8. Οι γεωτρήσεις και η κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων συστημάτων παροχής νερού και εγγειοβελτιωτικών και υδραυλικών έργων μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στο υδατικό ισοζύγιο της λίμνης.

9. Τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας κ.λπ.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα έργα που αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος.

10. Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφισταμένων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, μετά από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γεωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων του δευτερογενούς τομέα καθώς επίσης επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και LPG, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τόνους, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης, υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυκτικές δραστηριότητες, μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι 80 κλίνες. Τα κτίρια πρέπει να εντάσσονται στο τοπίο της περιοχής και να διαθέτουν σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για ένταξη των παραπάνω εγκαταστάσεων στο τοπίο της περιοχής απαιτείται έγκριση της Α΄βθμιας ΕΠΑΕ. Κατ’ εξαίρεση μετά από έγκριση της Β΄βάθμιας ΕΠΑΕ επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων μεγαλύτερης δυναμικότητας της οποίας το ανώτατο όριο καθορίζεται από τον Φορέα Διαχείρισης. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των επισκεπτών και οι ανάγκες σε εξυπηρέτησή τους μετά την εφαρμογή ενός οργανωμένου προγράμματος προβολής της λίμνης Κερκίνης ως περιοχής με ιδιαίτερες αισθητικές, οικολογικές και πολιτιστικές αξίες.

13. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών.

14. Η διάθεση στερεών αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ. από τα όρια των ζωνών Προστασίας της Φύσης. Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων επιβάλλεται η υποβολή ΜΠΕ και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

15. Οι δασοκομικές εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

16. Το κυνήγι εκτός από την υδάτινη επιφάνεια της λίμνης Κερκίνης, την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα και την έκταση των Β−ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής (Κρούσια). Τροποποίηση των όρων και των ορίων σχετικά με το κυνήγι μπορεί να γίνει μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα σχετικής μελέτης και την έκδοση σχετικού κανονισμού.

17. Η ιχθυοκαλλιέργεια και η ίδρυση νέων μονάδων ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

18. Η κατοικία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

19. Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) ανά χρήση και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η λειτουργία μπαρ, ντίσκο και νυκτερινών κέντρων απαγορεύεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων των οικισμών περιοχές.

20. Η οριοθέτηση ειδικών ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιβάλλεται η βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων και η εφαρμογή ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου διάθεσης των απορριμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

21. Χρήσεις, δραστηριότητες και έργα που επιτρέπονται στην περιοχή Προστασίας της Φύσης, επιτρέπονται και στην περιοχή Οικοανάπτυξης Α΄ (ΟΑ1 και ΟΑ2).

 

Ζώνες ΟΒ΄ (ΟΒ1, ΟΒ2, ΟΒ3)

Στις ζώνες αυτές, επι πλέον των χρήσεων, δραστηριότητων και έργων που επιτρέπονται στις περιοχές Οικοανάπτυξης Α (ΟΑ1 και ΟΑ2) επιτρέπονται:

1. Η γεωργία χωρίς περιορισμούς με την προϋπόθεση ότι, οι εγγειοβελτιωτικές ή αρδευτικές παρεμβάσεις, η λίπανση και κάθε είδους δραστηριότητα ή εγκατάσταση δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις γειτονικές ζώνες Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης Α΄ και δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα και ποσότητα του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής.

2. Η μελισσοκομία, η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία. Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφισταμένων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων είναι δυνατόν να επιτραπεί, μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, η δημιουργία νέων μονάδων με τους περιορισμούς που τέθηκαν για την περιοχή Οικοανάπτυξης Α΄.

3. Οι δασοκομικές εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Το κυνήγι εκτός των περιοχών της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης Κερκίνης, της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα και της έκτασης των Β−ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής (Κρούσια). Τροποποίηση των όρων και των ορίων σχετικά με το κυνήγι μπορεί να γίνει μετά την πάροδο τριετίας ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα σχετικής μελέτης και την έκδοση σχετικού κανονισμού.

5. Η επιστημονική έρευνα και η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή.

6. Η λειτουργία των υφιστάμενων και νέων εξορυκτικών δραστηριοτήτων μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, η ίδρυση νέων λατομείων αδρανών υλικών επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μ. από τις ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π).

7. Η διάθεση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ. από τα όρια των ζωνών Προστασίας της Φύσης. Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων επιβάλλεται η υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Οι γεωτρήσεις, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.λπ.) οι αιολικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γενικότερα σταθμοί παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γεωτρήσεις ειδικότερα κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1739/1987 (άρθρο 11, παρ. 4) και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

9. Ξενοδοχεία μέχρι 120 κλίνες− κατοικία, θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής (εξαιρούνται τα μπαρ, οι ντίσκο και τα νυχτερινά κέντρα), βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων και LPG, πλυντήρια λιπαντήρια και οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τόνους. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρέμματα χωρίς τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο από 24.5.1985 Π.Δ/γμα (Δ΄270). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά χρήση οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ΄270). Για τις χρήσεις της παραγράφου αυτής απαιτείται ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ και σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

10. Στις παραπάνω ζώνες (ΟΑ και ΟΒ) για την υλοποίηση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας που οι επιπτώσεις του πιθανόν να απειλήσουν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, είτε λόγω κακής λειτουργίας του είτε λόγω επίδρασης αστάθμητων παραγόντων ή ατυχήματος, απαιτείται, κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εξέταση όλων των προσφερομένων εναλλακτικών λύσεων και η επιβολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η συστηματική παρακολούθηση της τήρησής τους από τον Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 5

΄Εκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστικών προγραμμάτων και επιστημονικής έρευνας.

Ο Φορέας Διαχείρισης που έχει συσταθεί για την περιοχή του Εθν. Πάρκου Κερκίνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3044/2002 χορηγεί τις προβλεπόμενες άδειες για:

α. Επιστημονική έρευνα και τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και της Περιφερειακής του ζώνης.

β. Ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστικών προγραμμάτων εντός των ορίων των της προστατευόμενης περιοχής.

Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης παραγράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας.