Σκοποί και Αρμοδιότητες

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης είναι Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ν. 2742/1999). Ως σκοπό έχει τη διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.

 

Ειδικότεροι σκοποί:

 • Διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας και της δομής των οικοσυστημάτων της περιοχής.
 • Προστασία και βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους και του νερού των υδάτινων συστημάτων, ως προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση.
 • Φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου.
 • Ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 • Σχεδιασμός επιχειρησιακών πολιτικών περιβάλλοντος.

 

Αρμοδιότητες:

 • Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της περιοχής καθώς και των σχεδίων  διαχείρισης.
 • Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται, καθώς και  των κανονισμών διοίκησης και διαχείρισης.
 • Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων  και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του.
 • Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων   αντικειμένων.
 • Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης  του.
 • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς του.
 • Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η  χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής ευθύνης του.
 • Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή μισθώνονται από τον Φορέα Διαχείρισης κατά τις  κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.