Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 31.998,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 31.998,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 31.998,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 10/12/2014
ΛΗΞΗ: 29/12/2014

Download (PDF, Unknown)