Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 14.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27/09/2013-ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 14.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27/09/2013-ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 14.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27/09/2013
ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Download (PDF, 182KB)