Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/09/2013 ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/09/2013 ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ  ΕΙΚΟΝΩΝ  ΥΨΗΛΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/09/2013
ΛΗΞΗ: 03/10/2013
 

Download (PDF, 2.41MB)