Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει: Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής και τοποθέτησης παρατηρητηρίων σε πέντε (5) θέσεις στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 20/03/2012 ΛΗΞΗ: 05/04/2012

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει: Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής και τοποθέτησης παρατηρητηρίων σε πέντε (5) θέσεις στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 20/03/2012 ΛΗΞΗ: 05/04/2012

Download (PDF, 1.13MB)