Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/08/2012 ΛΗΞΗ: 13/08/2012

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/08/2012 ΛΗΞΗ: 13/08/2012

Download (PDF, 305KB)