история

Националният парк „Езеро Керкини” е обявен през ноември 2006 г. с цел защита и опазване на района като национално природно наследство, базирано на:
• Системно наблюдение и планиране на мерки за управление на екологичните параметри на района.
• Постоянна охрана и надзор на защитената територия.
• Ефективна координация на компетентните ведомства и органи на властта.
• Разработване на програми за екологично образование, информиране и осведомяване на обществото и институциите.
• Осигуряване на социална политика, консенсус и участие и др.

Общата площ на защитената територия е около 83100 ха. Защитената територия включва районите от Кастануса (Палмеш) на запад до Харопо (Радево) и Ангистро (Сенгелово) на изток, Ираклия (Серска Джумая) на югоизток и Литотопос (Каяли) на юг. Включва планините Беласица (Керкини или Белес) на север и Мавровуни (Треболец) и Дисоро (Круша или Крусия) на югоизток.

Националният парк е разделен на четири зони с различен режим на защита:

• Зона за строга защита на природата
• Зона за защита на природата
• Зона за Еко-развитие Α
• Зона за Еко-развитие Б

Във всяка зона са определени конкретни правила и забрани в зависимост от екологичното значение и чувствителността й.
Важни дати

• 1972 г. Забрана на лова в североизточната част на езерото.
• 1982 г. Забрана на лова в целия район на езерото.
• 1984 г. Предварително проучване на Министерството на жилищното настаняване, пространственото планиране и околната среда.
• 1993 г. Мерки за защита на влажната зона на езерото Керкини и околното пространство (Съвместно министерско решение № 66272/25.6.1993 ДВ брой  493Β/7.7.1993).
• 1993-1995 г. Изграждане на Информационния център на влажната зона „Езеро Керкини”.
• 1995 г. Стартиране на процедурите за функциониране на Информационния център „Езеро Керкини” (контакти с институции, изработване на Програмен договор).
• 1995 г. Начало на специално екологично проучване за защита на района.
• 1996 г. Удължаване на срока на валидност на Съвместното министерско решение с една година.
• 1997 г. Подписване на Програмния договор за работата на Информационния център на влажната зона „Езеро Керкини” (срокът на договора е три години). Участници: Министерството на околната среда, пространственото планиране и благоустройството, Министерството на земеделието, Регионалната администрация на Серес, общностите от Промахонас (Драготин), Ново Петрици (Петрич), Вирония (Хаджи Бейлик), Акритохори (Дервент), Мандраки (Мандраджик), Неохори (Ново село), Ливадя, Керкини (Бутково), Литотопос (Каяли), Хрисохорафа (Хазантар), Лимнохори (Пурлида), Мегалохори (Буюк Махале) и Гонимон (Мръснова Махала), Агенцията за развитие на Серес.
• 1997 г. Създаване на Асоциация за защита и развитие на района на Керкини (от 13-те общини, които подписаха Договора по програмата), с цел начало на функционирането на Информационния център на Керкини и предприемане на мерки за защита и развитие на района.
• 1998 г. Завършване на Специалното екологично проучване.
• 1999 г. Участие в горепосочената Асоциацията на общините Ираклия (Серска Джумая) и Керкини (Бутково) с всичките им Общински секции, участие на община Сидирокастро (Валовища).
• 1999 г. Администрация и управление на защитените територии, З. 2742/1999  членове 15, 16 & 17 (ДВ 207Α/7.10.1999).
• 2002 г. Създаване на Управителни органи, З. 3044/2002 (ДВ 197 Α/27.8.2002)
• 2002 г. Подписване на новия Договор по програмата от Министерството на околната среда, пространственото планиране и благоустройството, Областната администрация на Централна Македония, Асоциацията за защита и развитие на района на Керкини, община Керкини (Бутково), Петрици (Петрич), Ираклия (Серска Джумая), Сидирокастро (Валовища), община Промахонас (Драготин), Агенцията за развитие на Серес (срокът на договора е една година).
• 2003 г. Определяне на броя на членовете на Управителния съвет (УС) на Управителния орган на „Езеро Керкини”, (ДВ  364 Β/28.3.2003)
• 2003 г. Сформиране на 1-вия УС на Управителния орган на „Езеро Керкини”, (ДВ 894 Β/3.7.2003)
• 2006 г. Сформиране на 2-ия УС на Управителния орган на „Езеро Керкини, (ДВ 758 Β/26.6.2006)
• 2006 г. Обявяване на влажната зона Керкини и на по-обширния регион за Национален парк, определяне на условията за ползване, както и на ограниченията върху строителната дейност в района, (ДВ 98 Α.Α.Π.Π./8.11.2006).
• 2009 г. Сформиране на 3-ия УС (ДВ 538 брой за Служителите на държавните административни органи 29.12.2009)
• 2010 г. Начало на финансирането на Управителния орган от Националната стратегическа референтна рамка (Регионалната оперативна програма на Регион Централна Македония, Оперативната програма Македония – Тракия 2007-2013).
• 2012 г. Препраща се за проверка в Съвета на държавата съответния Президентски указ за институционализиране на Националния парк „Езеро Керкини”, според предвиденото в законодателството.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ, 
КОИТО СА В СИЛА ЗА
НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК
„ЕЗЕРО КЕРКИНИ”

За Националния парк са в сила следните Международни конвенции и Директиви на Европейския съюз:

• Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитание на водолюбиви птици, известна като Рамсарска конвенция.
• Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция).
• Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция).
• Директива 79/409/ЕИО, както е кодифицирана с Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30-ти ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици.
• Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21-ви май 1992 г. за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.
• Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23-ти октомври 2000 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за водите.