Ανοικτή διάθεση των δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014

Ανοικτή διάθεση των δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014

Μετά την έκδοση της από 09.01.2014 εγκυκλίου της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) για την εφαρμογή του Ν. 4305/2014, σχετικά με την καταγραφή συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων των φορέων του πεδίου εφαρμογής του Νόμου, έχουν καταγραφεί το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, σύμφωνα με την απόφαση 5/2017 της 1ης/2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. Η απόφαση 5/2017 έχει αναρττηθεί στον ιστότοπο  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με ΑΔΑ:ΩΒΥ446Ψ8ΒΕ-ΜΧΝ.

Download (PDF, 150KB)